REGULAMIN

 

§1 DEFINICJE

Regulamin – niniejszy dokument, regulujący zasady współpracy pomiędzy Administratorem a Abonentem.

Usługodawca (zwany także Administratorem) – Firma SPA-BOOKING Sp z o.o. z siedzibą w Mielcu, ul. Mickiewicza 8, KRS: 0000352626, NIP: 8172135084 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Artura Fica.

Spa-Booking (zwany też zamiennie Systemem) – system internetowy pozwalający Internautom na rezerwację usług Abonentów.

Wnioskodawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie.

Abonent – osoba fizyczna, prawna, firma lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę o uruchomienie i utrzymanie systemu rezerwacji Spa-Booking.

Zamówienie – proces polegający na wypełnieniu formularza zamówienia/rejestracji znajdującego się pod adresem http://system.spa-booking.pl/customers/register_owner/

Usługa – miesięczne utrzymanie Systemu.

Opłata – uiszczana z góry przez Abonenta kwota, będąca wynagrodzeniem dla Usługodawcy za wykonanie Usługi.

Cennik – wykaz cen wszystkich oferowanych przez Administratora usług w Spa-Booking, znajdujący się po zarejestrowaniu w systemie i wejściu w zakładkę „Zamów usługę”.

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

System rezerwacji online Spa-Booking umożliwia Abonentom stworzenie wizytówki, dzięki której internauci otrzymają możliwość rezerwacji usług spa lub usług salonów kosmetycznych należących do Abonentów. Z Systemu mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, prawne, firmy, a także podmioty nie posiadające osobowości prawnej.

Administratorem serwisu jest SPA-BOOKING Sp z o.o. w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Mickiewicza 8, KRS: 0000352626, NIP: 8172135084, REGON 180548592

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług internetowych przez firmę SPA-BOOKING Sp. z o.o. (Administratora serwisu www.spa-booking.pl, system.spa-booking.pl oraz m.system.spa-booking.pl).

Regulamin określa zasady korzystania z usług Systemu rezerwacji i zarządzania salonami SPA oraz kosmetycznymi w trybie SaaS (poprzez przeglądarkę internetową) oraz zakładania i administracji kont użytkowników w serwisie Spa-Booking.

Zakładając konto w Systemie czyli rejestrując się jako właściciel salonu SPA lub kosmetycznego oraz w dalszej kolejności składając zamówienie na świadczenie usługi (wykupując abonament za korzystanie z systemu) Abonent zawiera umowę korzystania z systemu i potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

 

§3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszystkie założenia ochrony danych osobowych, zostały opisane w dziale Polityka prywatności, będącej integralną częścią niniejszego regulaminu.

 

§4 MIESIĄC PRÓBNY

Uruchomienie Spa-Booking następuje natychmiast po rejestracji (złożeniu Zamówienia) na stronie http://system.spa-booking.pl/customers/register_owner/.

Abonent otrzymuje miesięczny darmowy dostęp do pełnej funkcjonalności Systemu.

W ciągu 30 dni Abonent ma możliwość przetestowania Usługi za darmo.

Wnioskodawca aktywując usługę, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez systemy informatyczne Administratora. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom. Na prośbę Wnioskodawcy istnieje możliwość modyfikacji tychże danych lub ich usunięcie.

 

§5 PRZEBIEG USŁUGI

Abonent ma prawo do korzystania ze swojego konta oraz jego pełnych możliwości technicznych, nie może jednak zamieszczać materiałów zabronionych polskim prawem oraz treści pornograficznych).

Abonent ma prawo do wypowiedzenia Umowy w dowolnym momencie oraz żądania usunięcia swojej nazwy i adresu swojego Systemu z listy referencyjnej.

Po uruchomieniu Usługi, Abonent staje się prawnym i fizycznym właścicielem konta w Systemie Spa-Booking i może nim dobrowolnie rozporządzać.

Abonent ma obowiązek opłacić abonament za miesiąc kolejny, jeśli wyraża chęć kontynuacji korzystania z Systemu.

Usługodawca wystawi fakturę VAT po lub przed każdym opłaceniu abonamentu przez Abonenta.

Usługodawca zobowiązuje się do stabilnego świadczenia Usługi w okresie opłaconego abonamentu.

Usługodawca ma prawo do niezapowiedzianego wyłączania systemu w celu aktualizacji nowych wersji oprogramowania, będzie te prace jednak wykonywał w godzinach nocnych pomiędzy 23:00 a 06:00.

Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty abonamentu za zamówioną usługę, Usługodawca wystawia fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.

Kwota opłaty za wykonaną usługę jest wnoszona za cały okres i nie podlega zwrotowi jeżeli Abonent wcześniej z niej zrezygnuje.

Umowa wygasa z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego w przypadku nieuiszczenia opłaty za kolejny okres abonamentowy.

Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia usług danemu Abonentowi jeżeli: złamie On postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów polskiego prawa lub Netykiety. W wyżej wymienionych przypadkach Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu wniesionej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie będą wykonywane.

 

§6 OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz do zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.

Administrator nie udziela jakichkolwiek gwarancji, że Serwis jest wolny od wad.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Administrator nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich, niedozwoloną ingerencję Internautów, itd., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Abonentów. Administrator robi co możliwe, aby zapewnić jak najwyższą jakość usług oraz aby ewentualne awarie spowodowany niezależnie od niego zostały niezwłocznie usunięte.

W razie wystąpienia awarii Serwisu Administrator będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.

Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu serwisu wynikających z przyczyn technicznych.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych i przesyłanych za pośrednictwem Serwisu informacji i materiałów, w szczególności dotyczy to treści ofert salonów, komentarzy użytkowników oraz informacji o Ofertach i Użytkownikach.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niedozwolonego użycia danych dostarczonych przez System.

Administrator nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Abonentem a Internautą, wobec czego Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych w następstwie lub w związku ze złożeniem Rezerwacji. Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za inne działania lub zaniechania Abonenta względem Internauty.

 

§7 OBOWIĄZKI ABONENTA

Abonent zobowiązuje się do rzetelnego przygotowania kalendarzy, terminów dostępności rzetelnych informacji o dostępnych usługach – zgodnie ze stanem rzeczywistym. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie odpowiada Abonent zamieszczający kalendarze.

Abonent ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone w swoim Systemie informacje, kalendarze, ich treści i wykonanie – które go dotyczą. Wyjątek stanowią komentarze i oceny użytkowników końcowych, klientów samych salonów SPA czy kosmetycznych – za treści przez nich umieszczone sami za nie odpowiadają. Niemniej jednak Abonent dołoży starań, aby owe komentarze czy oceny, były zgodne z prawem i ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi i społecznymi.

Opisy samych salonów, ich zabiegów, usług, informacje o pracownikach i ich dostępności do wykonywania usług, kalendarza, danych magazynowych i kontaktowych, itd. – nie może zawierać treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

 

§8 REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje winny być złożone w formie pisemnej i przesłane listem poleconym.

Usługodawca zobowiązany jest do rozstrzygnięcia ich w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania reklamacji.

 

§9 PRZEPISY KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

W przypadku sporów strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia, a w przypadku konieczności rozstrzygnięcia przez sąd, właściwym będzie sąd dla siedziby strony Administratora.

Administratorowi przysługuje prawo zmiany regulaminu w każdej chwili.

Nowy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą jego opublikowania w Serwisie na stronie regulamin.

Abonent zostanie powiadomiony mailem o każdej zmianie Regulaminu.

W przypadku zmiany regulaminu Abonent ma prawo wypowiedzieć umowę.